Director: Silviu POPESCULuni, 31 martie 2014
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Economic  
carrefour  
Politic  
Local  
Sport  
National  
Sănătate  
Actualitate  
Horoscop  
Retete  
Finante Publice  

Sondaj

Procedura obținerii certificatului de atestare fiscală

În documentarul fiscal de mai jos, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea prezintă Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice aprobată prin OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Generalități privind eliberarea certificatului de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală este documentul care reflectă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează: la solicitarea contribuabililor; la solicitarea autorităților publice în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; din oficiu, în situația în care se schimbă competența de administrare a creanțelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situații prevăzute de lege; la solicitarea deținătorilor de părți sociale la o societate comercială.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea autorităților publice sau la solicitarea deținătorilor de părți sociale la o societate comercială se face pe bază de cerere/adresă de eliberare care se depune la organul fiscal competent.

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală depusă de contribuabili/autoritățile publice/deținătorii de părți sociale se depune la registratura organului fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabili sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanță, însoțită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. In situația in care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată organului fiscal competent in termen de două zile de la data primirii.

În situația în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autoritățile contractante definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, și documentul eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii și trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:

- denumirea autorității contractante;
- data emiterii documentului;

- numărul și data încheierii contractului dintre contribuabil și autoritatea contractantă;
- sumele certe, lichide și exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;
- precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;
- numele, prenumele, funcția și semnătura persoanelor împuternicite ale autorității contractante;
- ștampila autorității contractante.

Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conțină următoarele elemente:

- datele de identificare ale autorității solicitante;
- datele de identificare ale contribuabilului; în acest caz este obligatorie menționarea denumirii/numelui și prenumelui, precum și a codului de identificare fiscală al contribuabilului;
- temeiul legal al solicitării;
- scopul solicitării.

În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal, respectiv unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

În cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere trebuie să menționeze și sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală.

Atenție! Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru. Fac excepție certificatele de atestare fiscală eliberate la solicitarea autorităților publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Verificarea documentelor

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent verifică: dosarul fiscal al contribuabilului, fișa pentru evidența analitică pe plătitori a contribuabilului, existența sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum și existența deciziilor de rambursare sau a documentației aprobate pentru soluționarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise și înregistrate în evidența fiscală note de compensare/restituire, existența documentului eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.

În situația în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deținătorul de părți sociale organul fiscal competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deținător de părți sociale.

Atunci când organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declarațiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii înștiințării și data depunerii declarațiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

Important! Certificatul de atestare fiscală cuprinde, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele și prenumele conducătorului organului fiscal emitent.

Termen de eliberare și valabilitate

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării.

Alte precizări

Certificatul de atestare fiscală se întocmește în două exemplare originale, din care:
- un exemplar se comunică solicitantului sau noului organ fiscal competent;
- un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent și se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

În situația în care contribuabilul dorește să obțină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală trebuie să menționeze în cerere numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plătește o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate. In cazul in care plata taxei extrajudiciare de timbru se efectuează prin aplicarea și anularea de timbre fiscale, conform legii, timbrul propriu-zis se aplică pe un exemplar original care se comunică solicitantului, matca se aplică pe un exemplar original care se păstrează la organul fiscal emitent, iar pe celelalte exemplare originale se fac mențiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru.

În cazul în care plata se efectuează prin celelalte modalități prevăzute de lege, se fac mențiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru pe toate exemplarele certificatului.

În situația contribuabililor mari și mijlocii care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de transmitere la distanță, organul fiscal competent emite certificatul și îl comunică contribuabilului în aceeași modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă certificatul de atestare fiscală pe hârtie și îl prezintă administrației finanțelor publice în a cărei rază teritorială acesta își are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de către conducătorul administrației finanțelor publice și aplicarea ștampilei.

finantevalcea.ro
Cuvinte cheie: ramnic, curierul de ramnic, www.ramnic.ro, curierul de rimnic, valcea, ziare valcea, curierul de valcea, stiri valcea, finante valcea, finante publice
Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic
©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics