Director: Silviu POPESCUMarti, 26 octombrie 2010
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Economic  
carrefour  
Local  
Credinta  
Sport  
Sănătate  
Cultura  
Opinii  
Horoscop  
Social  
Învațământ  
Comunicate de presă  

Sondaj

Prima pagină
în format pdfToamna se numără absolvenții!

În cadrul proiectului „Dez­­­voltare rurală durabilă prin îm­bunătățirea calității re­sur­selor umane” – grupa de be­ne­fi­ciari ai cursurilor de for­ma­re profesională în meseria de lucrător în comerț , curs de­marat încă din luna iulie în co­muna Popești au susținut e­xa­menul final.
Astfel 28 de cursanți au ab­­solvit sâmbătă, 23 oc­tom­brie 2010 – printr-un examen ca­re a inclus atât probe te­o­re­tice cât și practice, cursul de c­a­­lificare în meseria de lu­cră­tor în comerț. Cei 28 ab­sol­venți au fost înscriși în evi­den­­țele Biroului Zonal de Ser­vi­cii Integrate de Ocupare din Co­muna Popești și a Biroului de Servicii Integrate de Ocu­pa­re din Comuna Nicolae Băl­ces­cu (11 dintre ei au do­mi­ci­liul în comuna Popești, 5 în co­muna Șirineasa, 2 în co­mu­na Cernișoara, 2 în comuna Vai­deeni, 2 în comuna Ote­șani, 2 în comuna Nicolae Băl­cescu, 4 în comuna Dă­ni­cei) și au fost îndrumați către a­cest curs în urma ședințelor de consiliere profesională și o­rientare în carieră și evaluare a­bilități și competențe pro­fe­sio­nale. Pe lângă comisia de exa­minare au participat în ca­li­tate de observatori domnul pri­mar al comunei Popești - Alin Popescu, domnul vi­ceprimar al comunei Dănicei - Ion Popescu, domnul Pro­tea­sa Iulian și doamna Cecilia Vă­duva – formatori în cadrul pro­gramului și alții.
În urma acestui examen cei 28 de absolvenți vor primi cer­tificate de absolvire re­cu­nos­cute de Ministerul Muncii, Fa­miliei și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cer­ce­tării prin Consiliul Național de Formare Profesională a A­dul­ților. Acestea vor fi în­mâ­na­te la începutul lunii no­iem­brie, într-un cadru festiv, la e­veniment fiind invitați for­ma­to­rii cursului, echipa de ma­na­ge­ment a proiectului și ofi­ci­a­li­tăți ale Comunei Popești – pri­mar, viceprimar, consilieri lo­cali.
Tot în comuna Popești, în ca­drul aceluiași Birou Zonal de Servicii Integrate de Ocu­pa­re Popești, în urma cu 3-4 săp­tămani, mai precis în 28 sep­­tembrie, au demarat cur­su­ri­le de formare profesională cu o grupă de beneficiari care se califică în meseria de ,,în­gri­jitoare bătrâni la do­mi­ci­liu’’.
Proiectul Dezvoltare ru­ra­lă durabilă prin îmbunătățirea ca­lității resurselor umane este im­plementat la nivelul ju­de­țu­lui Vâlcea de către furnizorul a­creditat de formare pro­fe­sio­nală Gicerova și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sec­torial Dezvoltarea Re­sur­se­lor Umane 2007 – 2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea mă­surilor active de ocupare”, Domeniul Major de Inter­ven­ție 5.2. „Promovarea sus­te­na­bi­lității pe termen lung a zo­nelor rurale în ceea ce privește dez­voltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” - prin contractul cu numărul POSDRU / 52 / 5. 2 / G / 24981, dedicat unui grup țintă for­mat din 1000 persoane din me­diul rural: 600 persoane a­fla­te în căutarea unui loc de mun­că, 200 persoane inactive și 200 persoane ocupate în agri­cultura de subzistență.

Carmen CĂLIN
Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic


©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics